Zpracování osobních údajů

I. SPRÁVCE

1) Správcem vašich osobních údajů je Prodejce Michal Vosáhlo (HEADsportSHOP.cz), se sídlem Gončarenkova 91/6, 147 00 Praha 4 IČ: 70747041 Č.j. ZIV/U26046/2009/PAR vedená u: ÚMČ Praha 4, odbor živnostenský,(dále jen „Prodejce“).

2) Kontaktní údaje Prodejce:
Adresa pro doručování: Michal Vosáhlo (HEADsportSHOP.cz), Gončarenkova 91/6, 147 00 Praha 4
E-mail: info@headsportshop.cz
Telefon: +420 737 571 268

3) Prodejce nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4) Zpracování vašich osobních údajů provádí Prodejce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Prodejce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Prodejce vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Prodejce podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Prodejce svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

1) Nemáte povinnost osobní údaje Prodejci poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Prodejce mohla uzavřít smlouvu/objednávku. Prodejce vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Prodejce (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.

2) Prodejce zpracovává zejména vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu
 • E-mailovou adresu
 • Telefon
 • Bankovní spojení
 • IČ a DIČ (u podnikající FO)
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany

3) Zpracovávané osobní údaje získá Prodejce buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby/eshopu, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ

1) Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).

2) Oprávněným zájmem Prodejce (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Prodejce zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF, novinky z trhu a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

3) Pokud jste Prodejci udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Prodejce vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Prodejce apod.

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu. Z důvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 3 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku.

2) V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese Prodejce či e-mailem na adresu info@headsportshop.cz.

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Prodejcem, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Prodejce mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

 • Dodavatelé externích služeb pro Prodejce (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
 • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Prodejcem, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Prodejce.
 • v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Prodejce, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Prodejce,
 • orgány veřejné správy,
 • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Prodejce nevyužívá.

2) Prodejce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. VAŠE PRÁVA

1) Máte právo:

 • požadovat po Prodejci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Prodejci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u Prodejce přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Prodejci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • na přenositelnost vašich osobních údajů,
 • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,
 • v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Prodejce (čl. III odst. 2) vznést námitku
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Prodejce, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme
Vaš eshop www.HEADsportSHOP.cz

Obsah košíku
Celkem: 0,00 
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování